STOPAJ NEDİR?

Yazılar 19 Mar 2021

Stopaj, gelir veya kurumlar vergisine tabi olan kazançlara uygulanan bir vergidir. Bu verginin alınma amacı, matrah dahil olmak üzere vergilerin alınmasını kolaylaştırmaktır.

Stopaj Vergisi

Stopaj vergisi, basitçe ifade etmek gerekirse bir kazançtan kesilen vergidir. Detaylı olarak aktarmak gerekirse, Gelir ve Kurumlar Vergisi'ne tabi olan gelirlere ait meblağların gelir sahibine ulaşmadan kesilerek o kişi adına vergi dairesine ödenmesidir.

Stopaj kesilen ödemeler şunlardır: kar payları, kira ödemeleri, serbest meslek ödemeleri, personel ücret ödemeleri ve gider pusulası.

Türkiye'de Vergi Sistemi

Stopaj Ne Zaman Ödenir?

Bu vergi, Gelir İdare Başkanlığı tarafından belirlenen takvime göre ödenir. Takvimde gelir ve kurumlar vergisine göre taksit imkanları belirtilir. Kira stopaj hesaplamaları için mart ayı baz alınır. Gelir vergisi hesaplamaları için ise mart ve temmuz ayı baz alınmaktadır.

Stopaj Oranı

Kira stopaj oranı Resmi Gazeteye göre 31 Mayıs 2021'e kadar %20 oranından %10'a indirilmiştir.

Ücret ödemeleri için oranlar %15'ten %35'e kadar değişiklik gösterir.

Serbest meslek ödemeleri için stopaj oranı %20'dir.

İnşaat yerlerinden alınan stopaj oranı %3'tür.

Çiftçilerden alınan zirai mahsul ve hizmet stopaj oranı %2 - %4 olarak değişmektedir.

Faturada Stopaj Kesintisi Ne Anlama Gelir?

Stopaj vergisi, gelirin ilgili kişiler adına vergi dairesine yatırılan bir vergidir ve ticari kazançlarda kanun çerçevesinde belirli oranlarda vergi dairelerine zamanında ödenir. Bazı hizmetler karşılığında bu verginin ödenmesi beklenir. Yapılan kesinti neticesinde devlete stopaj ödemesi gerçekleşir. Bunun için fatura kesintisi yapılmaktadır.

Stopaj Nasıl Hesaplanır?

Stopaj hesaplaması brüt ücret üzerinden yapılmaktadır. Örnek verelim:

Bir kurum, bir serbest meslek mensubuna 10 bin Türk lirası ödeme yapacağını varsayalım. Kanuna göre serbest meslek mensuplarına uygulanan stopaj oranı %20'dir. Kurumun kişi için ödemesi gereken stopaj oranı şöyle hesaplanır:

10 bin TL x 20 / 100 = 2000

Formüle edersek:

Brüt ücret x Stopaj oranı / 100

Kaldıraçlı İşlemlere Stopaj

Resmi Gazete'nin 7256 sayılı sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 19’uncu maddesinde* kaldıraçlı işlemlerle ilgili kanun değişikliği yapıldı. Söz konusu değişiklik, 17 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşti. Bu değişiklik ile kaldıraçlı işlemlerden elde edilen gelirler için %10 oranında stopaj oranı belirlenmiştir ve 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Resmi Gazete'de yer alan maddede, döviz, kıymetli madenler ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer varlıklar üzerine yapılan kaldıraçlı işlemlere ilişkin sözleşmelerden elde edilen kazançlar Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesi çerçevesinde stopaj kapsamına alınmıştır.

*https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201117-1.htm