NET VARLIK DEĞERİ (NAV) NEDİR?

Yazılar 10 May 2021

Net varlık değeri, temelde bir şirketin net değerini temsil etmektedir ve bu işletmenin sahip olduğu varlıkların toplam değerinden borçların çıkarılmasıyla elde edilir. En yaygın kullanımı hisse senetleri ve ETF'lerdedir.

Net Varlık Değerinin Anlamı ve Kullanımı

Net varlık değeri ingilizcede "net asset value - NAV" olarak geçer. NAV değeri, bir fon veya şirketin toplam varlıklarından toplam yükümlülüklerinin çıkarılmasıyla elde edilir. NAV; genelde borsa yatırım fonu, hisse senedi, endeks fonu ve diğer yatırım fonlarında kullanılır. Şirketler için bu değer, defter değerine yakın olarak yorumlanmaktadır.

Şirket veya fon hisseleri, NAV değerinden farklı fiyatta işlem görebilir.
Bir fonun NAV değeri, fonun hisse başına değeri anlamına gelir. Böylece hisselerin değerlemesi ve kullanımı kolaylaşır.

Yatırım fonu ile örneklendirerek konuyu açıklayalım. Bir yatırım fonunun NAV değeri, portföyün menkul kıymetlerinin piyasa kapanış fiyatına göre hesaplanır. Bu hesaplama, her işlem günün sonunda yapılır.

NAV, varlıklar ve yükümlülükler arasındaki farkın yatırımcılardaki hisse sayısına bölünmesi ve bu şekilde elde edilen fon/hisse değerlemesiyle gündeme gelmiştir.

Varlık: Parasal karşılığı olan ve değeri olan şeyleri kapsar.
Yükümlülük: Borç. NAV değerinin düşmesine neden olur.

Net Varlık Değeri Hesaplama

NAV değeri basit bir formülle hesaplanabilmektedir. Net varlık değeri formülü şu şekildedir:

NAV = Şirket Varlıkları - Yükümlülükler

Fakat bir yatırım fonu için NAV değeri hesaplanacaksa formül şu şekilde değişiklik gösterir:

NAV = Şirket Varlıkları (nakit ve buna eş değer varlıklar da dahil) - Yükümlülükler / Hissedarlarda bulunan toplam hisse sayısı

Yatırımcılar İçin Net Varlık Değerinin Önemi Nedir?

Yatırımcılar, belirli tarihler arasındaki NAV değerini hesaplayarak hisse ya da fonun performansı üzerine bir değerlendirme yapabilir. Fakat bu hesaplama başlı başına bir varlığın performansını ölçmeye yetmez. NAV değerinin yanında hisse/fonun yıllık büyüme oranı, getiri oranı, bilançosu gibi diğer faktörler de esas alınmalıdır.

Şirketler İçin Net Varlık Değerinin Önemi Nedir?

Şirket sahibi olanlar, şirketin NAV değerini ele alarak hesaplama, mali durum gibi muhasebeye yönelik işlemleri yapmalıdır. Bu değer, bir şirketin temelini, finansal durumunu net bir şekilde ortaya koyar. Bu nedenle, şirket sahipleri varlıklarının net değerini takip etmelidir. Mesela bir şirketin net varlık değerinin negatif yönlü olduğu ya da o yöne doğru gittiği görülürse bunu düzeltmek için gereken aksiyonlar alınmalıdır. Aksi halde, şirketler finansal olarak kötü bir manzara ile karşı karşıya kalabilir ya da ciddi mali problemler yaşamak zorunda kalabilir.

Burada şirketler için bir ayrım yapmak gerekir. Yeni kurulan, orta vadeli ya da uzun süreli şirketlerin NAV değerinin anlamı farklıdır. Büyük şirketlerin NAV değerinin düşüş göstermeye başlaması, şirket için kırmızı alarm anlamına gelebilir. Büyük şirketlerin ciddi rakamlardaki varlıklarıyla toparlanması uzun sürebilir. Orta büyüklükteki ve birkaç yıllık şirketler NAV değerinin düşüklüğüne bağlı olarak kötü bir finansal tablo görebilir ancak kredi desteği ve buna benzer çeşitli borçlarla kendisini kurtarabilir. Yeni bir şirketin kurulma aşamasında NAV değerinin düşük olması normaldir ve borçlanarak kısa sürede toparlanabilir.

Kamuyu Aydınlatma Platformunda paylaşılan bir NAV tablosuna göz atalım:

Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328d5988e263015a8ac89bf36d0c

Tabloda değerler, alacaklar, diğer varlıklar ve borçlar görülüyor. Borçların çıkarılmasıyla NAV değeri elde ediliyor.


NAV, şirketler için önemli bir değerdir ve dikkat edilmesi gereken hususlar arasındadır. Yatırımcılar da yatırım araçlarına yönelik hesaplama ve değerlendirme yaparken NAV değerine göz atabilirler.