E-İRSALİYE KİMLER İÇİN ZORUNLUDUR?

Yazılar 2 Eyl 2020

E-irsaliye, kullanılan kağıt irsaliye ile aynı özellikleri taşıyan, sadece dijital ortamda düzenlenen elektronik belgedir. E-irsaliye standartları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmiştir.

E-irsaliye, e-fatura uygulamasından yararlanan ve GİB'de belirtilen esaslara uyan, gereken hazırlıkları yapmış mükellefler tarafından kullanılabilir. Bu elektronik belge, 1 ocak 2018 yılından itibaren şahıs veya firmalar tarafından istek doğrultusunda kullanılmaya başlanmıştır. Fakat ilerleyen zamanlarda bazı mükelleflere e-irsaliye zorunluluğu getirildi. Peki e-irsaliye kullanmak zorunda olanlar kimler? Okumaya devam edin.

E-İrsaliye Nedir?

VUK 213 sayılı kanunda yer alan bilgiler doğrultusunda kağıt irsaliye yerine geçen ve standartları GİB tarafından belirlenmiş elektronik belgeler e-irsaliye olarak adlandırılır. Bu belge, elektronik ortamda alıcı ve satıcının kapalı bir sistemde işlem yapmasına olanak sağlar. E-irsaliyeye geçişler 1 Ocak 2018'de başlamış olup, bazı mükellefler için zorunlu hale getirilmiştir.

E-irsaliyenin hem şahıslar hem de firmalar için çeşitli avantajları bulunur.

E-irsaliyenin Avantajları

-Zaman tasarrufu sağlanırken kağıt israfı azalır: Kağıt irsaliyelerin elektronik ortamda düzenlenmesi hem zamandan hem de kağıttan tasarruf sağlar.

-Maliyet düşer: Standart matbu (basılı/kağıt) irsaliye için gereken basım, onay, lojistik gibi faaliyetler e-irsaliye ile sıfıra iner ve maliyet büyük oranda azalır. Arşivleme masrafları da en aza düşer (depolama faaliyetleri, depo personeli vb.). Ayrıca faturanın yeniden gönderimi için ek ücret gerekmez.

-İletişim hızlanır ve kolaylaşır: Alıcı ve satıcı arasında gerçekleşen kabul, iade gibi işlemler çok daha hızlı bir şekilde halledilir.

İlginizi Çekebilir: E-Fatura İrsaliye Yerine Geçer Mi?

E-irsaliye Kimler için Zorunludur?

E-fatura sistemine kayıtlı olan tüm firmaların e-irsaliye sistemine geçiş yapması zorunlu hale getirilmiştir. Bununla birlikte e-irsaliyeye gönüllü olarak geçmek isteyen şahıs ve firmalar da bu sisteme istedikleri zaman geçiş yapabilmektedir.

GİB'e göre e-irsaliyeye geçmesi zorunlu olanlar:

Hal Kayıt Sistemine bildirim yapma yükümlülüğü bulunan ve komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden mükellefler 01.01.2020 tarihine kadar e-İrsaliye uygulamasına geçmek ve bu tarihten itibaren (bu tarih dâhil) düzenleyecekleri irsaliye belgelerini e-İrsaliye olarak düzenlemek zorundadır.
Yine ilgili düzenleme kapsamında aşağıda sayılan mükellefler 01.07.2020 tarihine kadar e-İrsaliye uygulamasına geçmek ve bu tarihten itibaren (bu tarih dâhil) düzenleyecekleri irsaliye belgelerini e-İrsaliye olarak düzenlemek zorundadır.
• Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ na ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans (bayilik lisansı dâhil) alan mükellefler,
• Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler,
• Maden Kanunu kapsamında maden ruhsat veya sertifikası alanlar,
• Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler,
• e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler,
• Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar,
• E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.*

*https://ebelge.gib.gov.tr/eirsaliyehakkinda.html